רחל חברוני

מנהלת האתר : http://www.rachelhevrony.co.il.

כללי

תוקף התקנון

רכישה באתר:

תהליך הרכישה

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, והזמנת סדנאות, טיפולים גופניים וטיפולי גוף- נפש.

כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות לרבות תאריך ומספר המשתתפים) .

לאחר מכן, יש להקליד בדף הפעולה פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה”), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה” (להלן: “המשתמש”).

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.

לאחר מילוי טופס ההזמנה יתבצע אימות של פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה וביצוע פעולה מסוג  CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה נקלטה במערכת.

מלאי והגבלת רכישה

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. יובהר, כי בין אם  צוין באתר מפעילת האתר כי המוצר קיים במלאי, בין אם לא צוין באתר מפעילת האתר כי המוצר אינו קיים במלאי ובין אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא מפעילת האתר מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר ובין נזק עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של מפעילת האתר להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום לחברה, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי מפעילת האתר מפעילת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר. .

הצגת המידע

מפעילת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, ומפעילת האתר לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש או לצד ג’ כלשהו בגינם.

במידה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או בפרטי העסקה, רשאית מפעילת האתר לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי מלא.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך קליטת ההזמנה במערכת מפעילת האתר (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך קליטת ההזמנה כאמור, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) החלות והתקפות במועד העסקה, הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר מצוין אחרת

אופן השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

1. ליצור עמך קשר למטרת רישום לסדנא / יצירת קשר במקרה של תקלה או חוסר במלאי של מוצר פיזי

2. לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום

3. לעדכן אותך בפעילויות האתר

שיטת המכירה – מוצרים פיזיים

מכירת המוצרים הפיזיים באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין.

מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי בהתאם להוראות באתר ובתקנון זה.

שיטת המכירה – טיפולים וסדנאות

רכישת סדנא תתבצע באמצעות תשלום מקדמה של 50% מסכום הסדנא, באמצעות קישור לתשלום.

מועדי אספקה

מפעילת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. מפעילת האתר תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. מפעילת האתר תהא מחויבת באספקת מוצר אשר שולם במלואו בלבד, באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט להלן.

תעריפי משלוחים

תעריפי המשלוחים הינם קבועים, ונשלחים באמצעות דואר ישראל.

תעריף משלוחים בישראל הינו 20 ש"ח, משלוח לחו"ל הינו 35 ש"ח.

קיימת אפשרות של איסוף עצמי של מוצר פיזי מהסטודיו במצפה רמון, בתיאום מראש בלבד.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעילת האתר לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

מפעילת האתר מתחייבת לקיים את הטיפול או הסדנא שנקבעו פרטיהם בטופס הקישור (תאריך, שעה ומספר המשתתפים) ושולמה עליהם מקדמה של 50% מסכום הסדנא.  מדיניות ביטול סדנא מטעם המפעילה להלן.

שירות לקוחות

לפרטים ושאלות בנוגע לאתר ופעילותו,

ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני

lagaatrachel@gmail.com ובטלפון מס’ 054-740-8511

ביטולים והחזרות

משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, , כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בגינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה.

ביטול עסקה/מכירה על ידי משתמש לפני משלוח המוצר: במידה שמשתמש מעוניין לבטל עסקה/מכירה קודם למשלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות הלקוחות של מפעילת האתר.

ביטול לאחר משלוח המוצר: במידה שמשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני lagaatrachel@gmail.com בהתאם לתנאי הביטול המפורטים להלן.

על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמוצר הגיע למשתמש כשהוא פגום, רשאי המשתמש לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני  lagaatrachel@gmail.com  לשירות הלקוחות של מפעילת האתר, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

תנאי הביטול

יודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, ביטול העסקה יהא בכפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו, מבלי שנעשה בהם כל שימוש, באריזתם המקורית, כשהיא שלמה ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ו/או מבלי שהוסרו תווית המוצר ומחירו, לאחת מחנויות הרשת בהתאם לתנאי ההחזרה המפורטים להלן.
הלקוח יקבל החזר כספי בגין המוצר שהוחזר ע”פ הכתוב לעיל

. מההחזר  ינוכו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה, וההחזר יבוצע ישירות לכרטיס האשראי של המשתמש. לא יינתן החזר בגין דמי המשלוח.

החזר כספי בגין יתר המוצרים הנמכרים באתר יתאפשר ככל שהבקשה לביטול נתקבלה אצל מפעילת האתר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.

ביטול סדנא / טיפול

במידה ולקוח מעוניין לבטל את סדנא/טיפול שנקבע על ידי מילוי טפסים ותשלום מקדמה על סך 50, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני lagaatrachel@gmail.com או בטלפון

 054-7408511 בהתאם לתנאי הביטול המפורטים להלן.

תנאי הביטול

ביטול סדנא/טיפול ייעשה לא יאוחר מ7 ימים טרם המועד המוסכם, והלקוח יקבל החזר כספי לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה המקדמה.

מההחזר ינוכו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה, וההחזר יבוצע ישירות לכרטיס האשראי של המשתמש.

בעת ביטול סדנא/טיפול בתוך 7 ימים מהמועד המוסכם, הלקוח יקבל החזר כספי לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה המקדמה.

מההחזר ינוכו דמי ביטול בגובה 30% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה, וההחזר יבוצע ישירות לכרטיס האשראי של המשתמש.

בעת ביטול סדנא/טיפול ביום הסדנא עצמו, או אי הגעה לסדנא/טיפול ללא הודעה מוקדמת יחויב הלקוח על מלוא סכום המקדמה ששולמה על הסדנא/הטיפול.

אחריות

האחריות תינתן אך ורק על מוצרים שנקנו באתר ובחנות הפיזית של רחל חברוני

ובכפוף להצגת חשבונית ו/או פתק החלפה.

האחריות הינה ל3 חודשים מתאריך הרכישה, אלא אם צוין אחרת על גבי המוצר. יובהר, כי החלפה או תיקון של המוצר אינה מאריכה את תקופת האחריות.

על הלקוח לבדוק שהמוצר לשביעות רצונו טרם ביצוע הרכישה. האחריות הינה בגין פגמים הנובעים מכשל או פגם בהליך הייצור בלבד. לא תינתן אחריות בגין נזקים הנובעים משימוש במוצר ו/או בלאי טבעי ו/או שחיקת המוצר ו/או שימוש לא נאות ו/או בלתי סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן (לרבות ההוראות הנוגעות לניקוי וטיפול) ו/או שנגרמו בזדון.

במקרה של טענה לפגם החוסה תחת האחריות, המוצר יימסר לבדיקת מפעילת האתר, וככל שיימצא פגם כאמור, המוצר יתוקן ו/או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

מפעילת האתר אינה מציעה שירות תיקונים למוצריה בחלוף תקופת האחריות (לרבות לא בתשלום).

שמירה על פרטיות המידע

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למשתמש וללמוד מהמשתמש על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה באתר מפעילת האתר. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

שמירה על סודיות המידע

מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI, אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. מפעילת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, ובכלל זה מפעילת האתר משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים אלה.

יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את מפעילת האתר לצרכי בקרה והתייעלות.

הרשמה לאתר

יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

מאגרי מידע

הפרטים שימסור המשתמש והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום כאמור לעיל). השימוש באתר ואישורו של המשתמש את מדיניות הפרטיות, מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר.

השימוש במידע

המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר;

כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;

דיוור ישיר

כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם המשתמש ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר למשתמש בהתאם להסכמה מפורשת שנתן המשתמש לכך במהלך ההרשמה באתר, כמפורט להלן, או בכל עת אחרת. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר, על ידי פניה בכתב להנהלת האתר באמצעות פקס או אימייל.
מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף  לשרותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת וממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי, מהווה הדבר הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון או הרשומים לאתר, באמצעות הודעות דוא”ל שיישלחו לכתובת הדוא”ל של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת ו/או רשימת תפוצת חברי האתר.

מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

Cookies

מפעילת האתר רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו.

שינויים במדיניות פרטיות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה, בעלת מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.